Siyaasa Oromoo.

KAN JIRU WAA HEDDU ARGA.

Akkuuma Dachee baldhoo, qabeenya baldhaa, aadaa bareeda, saba baldhaa fi afaan guddaa qabu ummatni Oromoo diina heddu kan dhokatee fi kan muldhatu qaba. Akkuma beekamu Diinooni keenya bara hedduuf mesha ammayaa kan Ameericaa fi Ingilizii irraa argatan hidhatanii ummaata keenya kan nagayaan jiraatu irrati duulanii qabeenya keenya saamani, kaan ajjeessanii, kaan harka muranii kaan harma muranii, kaan  ammoo biyya abbaa isaanii irraa baqachiisaani turan. kunis waan itti yaadamee godhamaa tureedha. sabaabiin  isaa biyyi isaanii akka keenya soorreessaa miti, Ammas sodaa nurraa qabu nuti waan ummata baay’ee kan Afaan tokko dubbatu waan taaneef jecha. Caalaati yoo ilaalle Mootummaan gabroomfatoon habashootaa kuneen yoo Oromoon billisoomtee qabeenya ishii irrati abba taate, ummata keenya qunxaasee, saamee, ajjeese ofiif duroomee nama isaanis aangoo irra kaayee akka fedhe gochuuf aangoo waan dhabuuf jecha kanaaf ummata keenya siyaasa fi dinaagdee irra fageesse, kaan biyya baasuuf murteesse jechuudha. Ummatni keenya bara hedduuuf gabroomus bilissummaa argachuuf jecha bifa qindaawaa fi bittinaawaaniis Wareegama hedduu kafalaa ture jechuudha. Haa tahuu malee gabrummaas usee tahee jedhee hin fudhane jechuudha. Qabsoo walirraa hin cinnee wagaa hedduuf godhuudhaa kessaatu bara Sadeen darbee qeerroon teenyaa Obbo Jawar Mohammadin qindeefamanii mootummaa Qabsoohuudhaan wareegaama hammana hin jedhamne kafalanii mootummaa abbaa irree wayyanee kufisanii aangoo ilmaan abbaa gadaa fi ummata Oromoo harka kaahan. kanaaf biyyi teenya wareegama qaali kafalee nuharkati waan deebiteef  jechaa injifannoo dhiigaan argannee yoomiyyuu caala eegachuu, tifachuu qabna. Ilmaan abba gadaa wajjiin hiriirree dantaa ummata keenya irrati hojjeechuu qabna. Injifannoon kan ummata Oromooti!

images (8)
images (10)

Hojjiin mootummaa inni guddaan nagaya eeysisuudha. Ummatni keenya nagaya dhabuun buqaafamuun akkuma itti fufeeti jira. Baay’ee nama gadisiisa, Kuni dhaabbachuu qaba. Yoo nageenyi hin jiraane, yoo dutti hin dhaabbane waanuma tokkollee hojjachuun ykn dimokraasillee fiduun hin daanda’amu. Ummani keenya waggaa 27 guutuu wayyaannen dhumaa, buqa’aa fi hidhamaa ture. kan qabsaahee wanii jijirqma kana fideef hunda duraa biyya isaa irrati nagayaan jiraachuufi. Akkasuma Abbaa biyya isaa mirkannee fachuufi. Kanaaf rakkoon daangaa kun ammallee hin furamne,  furamuu qaba. Erga namni dhumee, mani gubatee fi namni keenya buqa’ee dubbachuun ykn gargaaruun faaydaa hin qabu. Ummata keenya kan daangaa irraa hidhachiisuu fi rakkoo dangaa furmaata dhumaa itti keennun hunda dursuu qaba. Poolisa Oromiyaas hidha chiisuu fi humna isaani cimsuun dirqama. Oso of hin ijaarraa ollaa ijaaruu nis yeroo tokko tokko miidhaa qaba. Ofitis haadeebinuu! Gaafiin ummata keenyaa deebi’uu qaba.